Ogólne warunki handlowe

Adres:

Hoffmann & Spruch S p. z o.o.
ul.Przyjaciół Żołnierza 21
68-100 Żagań

Kontakt:

Numer: +48 68 300 00 24
Mail: info@stallklimashop.pl

Rachunek bankowy:

Hoffmann & Spruch Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A.
IBAN: PL 98 1240 6856 1111 0010 8952 5194
BIC: PKOPPLPW

1. Warunki ogólne

1.1.
Nasze oferty podlegają potwierdzeniu i są niewiążące. Zamówienia wymagają naszego pisemnego potwierdzenia zamówienia. Ma to decydujące znaczenie dla zakresu dostawy. Zamówienia uważa się wówczas za przyjęte, jeśli zostaną zrealizowane w zakresie dostawy. W tym przypadku zakres dostawy opiera się na naszej ofercie. Wszystkie umowy, w tym umowy dodatkowe, wymagają naszego pisemnego potwierdzenia ich skuteczności prawnej.

1.2.
Wszystkie informacje o naszych produktach w ofertach, katalogach, broszurach, zdjęciach reklamowych, ilustracjach itp.  są tylko w przybliżeniu miarodajne, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone jako wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych oraz zmian kształtu, wzornictwa i koloru.

1.3.
Dostarczamy wyłącznie zgodnie z naszymi warunkami handlowymi. Warunki te mają również zastosowanie do wszystkich umów, porozumień, dostaw i usług, bez konieczności podawania specjalnej wzmianki. Niniejszym sprzeciwiamy się warunkom klienta. Nie stają się one częścią umowy, nawet jeśli po otrzymaniu przez nas nie sprzeciwiamy się ponownie w sposób wyraźny, części umowy, jeżeli nie sprzeciwiamy się Państwu w sposób wyraźny po otrzymaniu Państwa zamówienia.  Najpóźniej z akceptacją naszych osiągnieć nasze warunki handlowe są uznane za zaakceptowane.

2. Ceny

2.1.
Ceny są cenami netto  i zawierają koszty przesyłki.

2.2.
Dla ustalenia ceny decydujące znaczenie ma oferta lub ceny obowiązujące w momencie zawarcia umowy.

3. Warunki płatności

3.1.
Płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury lub bezpłatnego agenta rozliczeniowego. Zamówienia w sklepie internetowym należy opłacić z góry.

3.2.
Jeżeli uzgodniono rozliczenie faktury z rabatem pieniężnym, udzielenie rabatu gotówkowego zakłada pełne rozliczenie wszystkich starszych faktur.

3.3.
W przypadku zwłoki klienta w płatności jesteśmy uprawnieni albo do żądania odszkodowania z tytułu rzeczywiście poniesionej przez nas straty albo do naliczenia odsetek w wysokości 5% powyżej stopy bazowej.

3.4.
Klient może potrącać lub dochodzić prawa zatrzymania tylko w sytuacji bezspornej i ostatecznie ustalonej przez sąd.

4. Wykazy dostaw

4.1.
Podane przez nas w potwierdzeniu zamówienia lub innych dokumentach handlowych terminy dostaw są jedynie przybliżone i dlatego mogą zostać przekroczone. Zgodność z terminami dostaw zakłada terminowe otrzymanie wszystkich dokumentów, zatwierdzeń, zezwoleń, zwolnień, które mają być dostarczone przez klienta oraz zgodność z ustalonymi warunkami płatności i innymi zobowiązaniami. Jeżeli wymagania te nie zostaną spełnione w czasie, termin zostaje odpowiednio przedłużony. W przypadku zmian lub uzupełnień zamówienia, okres dostawy podany w pierwotnym potwierdzeniu zamówienia przedłuża się od nowa.

4.2.
Wszystkie podane przez nas terminy odnoszą się do czasu dostawy z magazynu, który również uważa się za dotrzymany wraz z powiadomieniem lub potwierdzeniem wysyłki, jeśli towar nie mógł być wysłany w terminie z naszej winy.

4.3.
Jeżeli nieprzestrzeganie terminu dostawy wynika z działania siły wyższej, strajku, lokautu, mobilizacji zdarzeń wojennych lub podobnych do wojny lub z wystąpieniem innych porównywalnych, nieprzewidywalnych okoliczności, przeszkód, termin przedłuża się odpowiednio.

4.4.
W przypadku opóźnienia dostawy z naszej winy, za które ponosimy odpowiedzialność, klient ma prawo do wyznaczenia nam rozsądnego terminu dodatkowego, która dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej Po nieudanym upływie tego okresu karencji klient może oświadczyć ze odstępuje od umowy co również wymaga formy pisemnej jej skuteczności albo zażądać odszkodowania za opóźnienie i niewykonanie umowy. wysokość odszkodowania jest ograniczona do 0,5% wartości za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5 % wartości tej części roszczenia, które nie mogły być wykorzystane w czasie lub zgodnie z umowa ze względu na wygaśniecie okresu przedłużenia. Zryczałtowana rekompensata obowiązuje tylko w przypadku winy nieumyślnej a nie rażącego niedbalstwa.

4.5.
Dopuszczalne są dostawy częściowe.

5. Wysyłka / Przeniesienie ryzyka

5.1.
Jeśli nie uzgodniono sposobu wysyłki, dokonujemy wyboru zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności.

5.2.
Na życzenie klienta przesyłki częściowe/drobnicowe będą ubezpieczone na koszt klienta.

5.3.
Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie wysyłki dostawy. Dotyczy to również dostaw częściowych lub świadczenia innych   usług np. dostawy przez nas. Również w przypadku zwrotu towaru koszty ponosi klient.

5.4.
Jeżeli wysyłka lub odbiór towaru jest opóźniony z przyczyn, za które nie jesteśmy odpowiedzialni ryzyko przechodzi na klienta w dniu, w którym towar jest gotowy do wysyłki.

5.5.
Koszty wysyłki ponosi klient .

6. Akceptacja i realizacja

6.1.
Dostarczone przedmioty musza być zaakceptowane przez klienta nawet jeśli wykazują małe wady, bez uszczerbku dla jego prawa, zgodnie z pkt.7

6.2.
Wszystkie towary musza być sprawdzone przez klienta niezwłocznie po ich otrzymaniu przed dalsza obróbką lub montażem innych urządzeniach pod kątem kompletności I poprawności działania technicznego I ewentualnych uszkodzeń transportowych.

6.3.
Jeżeli w związku z tym pojawia się reklamacje należy o nich niezwłocznie powiadomić, aby uniknąć roszczenia, lecz nie później niż w terminie 2 tygodni od otrzymania przesyłki przypadku odmowy przyjęcia towaru przez klienta, jesteśmy uprawnieni albo do dysponowania towarem w innym miejscu po bezskutecznym upływie rozsądnego okresu prolongaty albo do natychmiastowego wystawienia faktury klientowi I do składowania towaru na koszt klienta. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy lub dochodzenia roszczeń odszkodowania za niewykonanie umowy.

7. Odpowiedzialność za wady w dostawie

Za wady w dostawie odpowiadamy w następujący sposób:

7.1.
Oczywiste wady, jak również drobne lub nieprawidłowe dostawy musza zostać stwierdzone przez klienta na piśmie w terminie dwóch tygodni od otrzymania przesyłki. Brak zawiadomienia w terminie i brak zawiadomienia w należytej formie w przypadku krótkich lub nieprawidłowych dostaw oraz w przypadku wad powoduje utratę wynikającą z tego roszczenia. Wady nieoczywiste należy również zgłosić na piśmie w terminie dwóch tygodni od ich wykrycia, aby uniknąć utraty roszczenia.

7.2.
Wadliwe element dostawy będą według naszego uznania dostarczone po naprawie lub odebrane po wartości zafakturowanej warunkiem jest, aby błędy można było przypisać nam przed przeniesieniem ryzyka lub w momencie jego przeniesienia. W przypadku, gdy późniejsze ulepszenia ostatecznie nie powiodą się lub gdy wymiana nie jest możliwa lub gdy nasza gwarancja jest bezzasadnie opóźniona. biorąc pod uwagę nasze możliwości dostawy, klient ma prawo do żądania wg własnego uznania zmiany lub obniżenia ceny. W przypadku naprawy lub wymiany klient ponosi koszty wysyłki oraz wszelkie koszty poniesione I koszty demontażu, natomiast pozostałe koszty ponosimy my.

7.3.
Wyklucza się nasza odpowiedzialność o ile wady powstałe w wyniku niewłaściwego transport lub magazynowania ,spowodowane naturalnym zużyciem mogą być następstwem nieznanych wcześniej warunków eksploatacji ,nadzwyczajnych skutków ,niewłaściwego lub nieodpowiedniego montażu lub użytkowania ,wynikających z nieprzestrzegania instrukcji montażu I instalacji technicznych ,z powodu niestosowania się do aktualnego stanu techniki ,z powodu nieodpowiednie ochrony na chemiczne ,elektromechaniczne I klimatyczne wpływy ,chyba ze są one spowodowane z naszej winy.

7.4.
Nasza gwarancja nie obejmuje wad, które wynikają z faktu ze dostarczone przez nas towary zostały niewłaściwie lub nieodpowiednio zmienione lub zmienione przez klienta lub osoby trzecie wyłączenie gwarancji. Dotyczy również szkód spowodowanych przez zastosowanie części zewnętrznych.

7.5.
Poza powyższymi postanowieniami ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania zobowiązania, jeżeli brak jest wyraźnie zagwarantowanej cechy naszej dostawy lub usługi Nasza odpowiedzialność odnosi się jednak tylko do szkód, których należy się spodziewać zgodnie z normalnym przebiegiem wydarzeń.

7.6.
Wyklucza się dalsze roszczenia klienta, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody, które nie powstały na przedmiocie dostawy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu umyślnego lub rażącego niedbałego naruszenia naszych zobowiązań pozostają nienaruszone. Roszczenia te przedawniają się po upływie 6 miesięcy od daty dostawy, zgodnie z pkt.6.

7.7.
Wszelkie roszczenia nabywcy, niezależnie od podstawy prawnej podlegają przedawnieniu w terminie 12 miesięcy, W przypadku roszczeń odszkodowawczych, które nie powstały na przedmiocie dostawy, obowiązują terminy ustawowe.

7.8.
Jeżeli reklamacja klienta okaże się nieuzasadniona, klient ponosi koszty poniesione przez nas w wyniku reklamacji.

8. Zachowanie tytułu własności

8.1.
Do momentu całkowitej spłaty naszych roszczeń włącznie z roszczeniami ubocznymi z powtarzających się lub trwających stosunków handlowych towar pozostaje naszą własnością /towarem zastrzeżonym/, żądaniem zapłaty.

8.2.
Przetworzony towar uważa się za towar zastrzeżony w rozumieniu klauzuli 1., Jeżeli klient przetwarza, łączy lub miesza towar zastrzeżony z innymi towarami, przysługuje nam prawo współwłasności nowej pozycji proporcjonalnie do wartości faktury za inne użyte towary.

8.3.
Klient może sprzedać nasz towar zastrzeżony w zwykłym obrocie handlowym, na normalnych warunkach, ile nie zalega z płatnościami, pod warunkiem, że wierzytelność z tytułu odsprzedaży zostanie przeniesiona na nas zgodnie z powyższymi warunkami. Kupujący nie jest uprawniony do innych dyspozycji, np. przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia, zastawienia, zastrzeżonego towaru.

8.4.
Roszczenia klienta z tytułu odsprzedaży towarów zastrzeżonych zostają niniejszym przeniesione na nas. Służą one jako zabezpieczenie w takim stopniu, jak towary zastrzeżone.

8.5.
Jeżeli klient sprzedaje towar zastrzeżony wraz z innymi towarami, które nie zostały przez nas dostarczone, cesja wierzytelności z tytułu odsprzedaży dotyczy w każdym przypadku tylko wartości fakturowej sprzedanego towaru zastrzeżonego w przypadku sprzedaży towarów, w których posiadamy udziały współwłasnością zgodnie z pkt.2. Cesja wierzytelności dotyczy kwoty tego udziału współwłasności.

8.6.
Klient ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu sprzedaży zgodnie z pkt.3 I pkt.4 do momentu odstąpienia od umowy. W przypadkach wymienionych w pkt.7mamy prawo do odstąpienia od umowy. W żadnym przypadku klient nie jest uprawniony do cesji wierzytelności. Na nasze żądanie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swoich klientów o powierzonym nam zleceniu oraz do przekazania nam informacji I dokumentów niezbędnych do odbioru.

8.7.
Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza łącznie więcej niż 10% wartości zabezpieczonych roszczeń, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń bliskich naszemu wyborowi. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia nas o każdym zajęciu lub innym naruszeniu własności I wartości przez osoby trzecie.

8.8.
Jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru zastrzeżonego w przypadku zwłoki w płatności, nieuchronnego wstrzymania płatności w przypadku środków egzekucyjnych, niezadowalających informacji o wypłacalności lub sytuacji finansowej klienta. Klient ma prawo do wstrzymania płatności tylko wtedy, gdy prawo to zostało przez nas uznane lub prawomocnie stwierdzone. Odebranie lub zajęcie zastrzeżonego towaru nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, chyba że obowiązuje prawo do płatności ratalnej. Zwracany towar zostanie w miarę naszych możliwości wykorzystany w drodze sprzedaży prywatnej I po odliczeniu kosztów, zaliczonych na poczet odpowiedzialności klienta.

9. Odstąpienie od umowy I zwrot towarów

9.1.
Jeżeli klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie naszych warunków lub przepisów prawnych /ustawowych/ to odstąpienie lub częściowe odstąpienie od umowy zgłoszone przez klienta z innych powodów wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody, aby było skuteczne.

9.2.
Gdy tylko zgodzimy się na odstąpienie od umowy lub częściowe odstąpienie od umowy, odbierzemy towar z zastrzeżeniem innej umowy, towar, którego dostawa nie nastąpiła wcześniej niż 3 miesiące temu i który nadal znajduje się w doskonałym stanie Klientowi zostanie przyznana kwota równa wartości faktury pomniejszona o kwotę ryczałtową w wysokości co najmniej 30 % wartości faktury. Klientowi zostanie przypisana wartość faktury pomniejszona o kwotę ryczałtową w wysokości 30% co najmniej 100 PLN na pokrycie kosztów przetwarzania. Ponadto odjęte zostaną wszelkie koszty poniesione w związku z przewozem, kontrolą techniczną i przepakowaniem. Nota uznaniowa może być tylko rozliczona z nowym zamówieniem.

10. Właściwość terytorialna sądu, miejsce wykonania zobowiązania

Wyłącznym miejscem jurysdykcji i wykonania dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego lub w związku ze stosunkiem umownym jest Żagań oraz właściwe Sądy lokalne.

11. Obowiązujące prawo

Dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy klientem a nami obowiązuje wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Częsciowy brak mocy prawnej

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków dostawy i płatności są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Stand 10.11.2018

Stallklimashop.pl

NASZYM CELEM JEST ZDROWY KLIMAT, ZARÓWNO NA CZŁOWIEKA JAK I ZWIERZĄT