Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

 określająca zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://www.stallklimashop.pl/
której Administratorem jest

Adres:

Hoffmann & Spruch Sp.z o.o.
ul.Przyjaciół Żołnierza 21
68-100 Żagań

Kontakt:

Numer: +48 68 300 00 24
Mail: info@stallklimashop.pl

Prezes: Ludger Hoffmann, Lars Spruch
NIP  9241912701
Regon  382833385

 

 1. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Uważamy, że naszym głównym obowiązkiem jest ochrona poufności danych osobowych, które przetwarzamy, oraz ich ochrona przed nieautoryzowanym dostępem. Dlatego stosujemy najwyższą staranność i najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych.

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie zasad ochrony danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych dostawców usług.

 1. Definicje

Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, w dobrej wierze i z poszanowaniem praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z zasadami takimi jak „legalność”, „uczciwość”, przejrzystość”. Niniejszy dokument opisuje zasady jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych.  Dla łatwiejszego zrozumienia jego treści, poniżej przedstawiamy indywidualne definicje prawne terminów, którymi posługujemy się w niniejszym dokumencie.

 1. Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 1. Profilowanie

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 1. Zbiór danych

„Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

 1. Administrator

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Administratorem danych osobowych jest:

Hoffmann & Spruch Sp.z o.o.
ul.Przyjaciół Żołnierza 21
68-100 Żagań

Numer: +48 68 300 00 24
Mail: info@stallklimashop.pl

Prezes: Ludger Hoffmann, Lars Spruch
NIP  9241912701
Regon  382833385

 1. Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 1. Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

 1. Strona trzecia

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, organ lub organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione na mocy bezpośredniej odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 1. RODO

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

III. Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do przetwarzania. Podstawy prawne przetwarzania określone zostały w art. 6 ust. 1 lit. a – f RODO. Są to następujące sytuacje:

 1. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych.

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe, które gromadzimy to:

Imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub korzystając z formularza kontaktowego, informacje, które Państwo podajecie (Państwa adres e-mail, Państwa imię i nazwisko oraz numer telefonu) będą przechowywane przez nas, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Dane zostaną usunięte w związku z tym po udzieleniu odpowiedzi, a jeśli będą przechowywane, to zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa i jedynie przez niezbędny okres.
 2. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku jedynie informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. jeśli nie zarejestrujecie się Państwo lub w inny sposób nie przekażecie nam informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka prześle na nasz serwer. W celu przeglądania naszej strony internetowej, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do jej wyświetlenia
i zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina żądania
 • Różnica stref czasowych do średniego czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Każdorazowa ilość przesłanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 1. Korzystanie z plików cookie

1) Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym, przypisane do przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i ogólnie skuteczna.

2) Ta strona korzysta z następujących typów plików cookie, których zakres i tryb działania są wyjaśnione poniżej:

 • Przejściowe pliki cookie (patrz a)
 • Trwałe pliki cookie (patrz b)
 1. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one
  w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Pozwoli to na rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 2. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić
  w zależności od pliku cookie. Możecie Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki w dowolnym momencie.

Możecie Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i, na przykład, odmówić przyjęcia plików cookie lub wszystkich plików cookie stron trzecich. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie, które zostały ustawione przez stronę trzecią, a więc nie przez rzeczywistą witrynę, na której aktualnie się Państwo znajdują. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.

 1. Więcej o funkcjach i ofertach z naszej strony internetowej
 2. Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, których możecie Państwo użyć, jeśli jesteście Państwo zainteresowani. Aby to zrobić, zazwyczaj będziecie Państwo musieli podać inne dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi i do których odnoszą się wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.
 3. W części, do przetwarzania danych osobowych, wykorzystujemy zewnętrznych dostawców usług. Zostali oni starannie wybrani i są związani naszymi instrukcjami, a także są regularnie przez nas kontrolowani.
 4. Ponadto możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim, jeśli uczestnictwo w działaniach, konkursy, umowy lub podobne usługi są oferowane przez nas wraz z partnerami. Podając swoje dane osobowe otrzymacie Państwo więcej informacji lub znajdą je Państwo w opisie oferty.
 5. Jeżeli nasi dostawcy usług lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy o konsekwencjach tej okoliczności w opisie oferty.
 6. Dzieci

Nasza oferta skierowana jest głównie do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Cofnięcie zgody

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na udzielonej zgodzie, macie Państwo prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody należy się z nami skontaktować – dane kontaktowe Administratora zostały wskazane w pkt II ust.6.

 1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Macie Państwo prawo  do potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe. Możecie Państwo poprosić o potwierdzenie w dowolnym momencie – dane kontaktowe Administratora zostały wskazane w pkt II ust.6.

 1. Prawo do informacji

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie Państwo w dowolnym momencie poprosić o następujące informacje na ich temat:

1) o celach przetwarzania;

2) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

3) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcach w krajach trzecich lub będących organizacjami międzynarodowymi;

4) w miarę możliwości o planowanym czasie przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriach określania tego czasu;

5) o istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) o istnieniu prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

7) jeżeli dane osobowe nie zostały zbierane od osoby, której dane dotyczą, o wszystkich dostępnych informacjach o źródle danych;

8) o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO.

9) Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, macie Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 rozporządzenia RODO.

Na Państwa żądanie udostępniamy kopię danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania.
W przypadku dodatkowych kopii, o które możecie Państwo poprosić, naliczymy rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. Jeśli złożycie Państwo wniosek drogą elektroniczną, informacje będą dostarczone w standardowym formacie elektronicznym, chyba że zaznaczono inaczej. Prawo do otrzymania kopii zgodnie z zapisem powyżej nie narusza praw i wolności innych osób.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, macie Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

 1. „Prawo do bycia zapomnianym”

Macie Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały natychmiast usunięte, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli wystąpi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim;

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione, a zachodzą okoliczności wskazane powyżej i mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmiemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

„Prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa administratora danych, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;

4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Macie Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, w następujących przypadkach:

1) kwestionujecie Państwo prawidłowość przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy Państwo zażądaliście ograniczenia przetwarzania, zostaniecie Państwo przez nas poinformowani.

Aby skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam przekazaliście, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 1. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 2. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych macie Państwo prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonanie prawa, o którym mowa powyżej, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17 RODO (prawa do bycia zapomnianym). Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo, o którym mowa powyżej nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 1. Prawo do sprzeciwu

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W razie zgłoszenia sprzeciwu nie będzie nam wolno  przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego macie Państwa prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli już przetwarzać danych do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możecie Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, macie Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Prawo sprzeciwu może zostać wykonane w dowolnym momencie. W tym celu należy się z nami skontaktować.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Macie Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem, a administratorem ;

2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów;

3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 3), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Decyzje, o których mowa w punktach 1) ,2) i 3) powyżej nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

Prawo opisane w niniejszym punkcie możecie Państwo zrealizować zwracając się do nas w dowolnym momencie.

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.

 1. Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem

1) Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego Państwa dotyczącej.

2) Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 55 i 56 RODO nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował Państwa w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO.

3) Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO maja Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uznacie Państwo, że przysługujące Państwu prawa na mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO.

 

Stallklimashop.pl

NASZYM CELEM JEST ZDROWY KLIMAT, ZARÓWNO NA CZŁOWIEKA JAK I ZWIERZĄT